MH

                                                    Canovills K-kull

                                           

1 2 3 4 5
1a Kontakt Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

Kaliber    Katana
Kira  Karma

1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral Följer med villigt. Engagerar sig.

Katana  Kira

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar

Kaliber  Karma

1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar. Är neutral.

Kira

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Kaliber    Katana  Karma

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt, men blir aktivt. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Kaliber   Katana
Kira   Karma

2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Katana  Karma

Griper direkt med hela munnen.

Kira

Griper direkt. Hugger föremålet.

Kaliber

2c LEK 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om.

Karma

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Kaliber

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

Katana   Kira

3a JAKT Förföljande(2 ggr) Startar ej. Startar men avbryter. (Båda gångerna) Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Kaliber   Katana
Karma  Kira
(alla ggr 2)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b JAKTGripande (2 ggr) Nonchalerar bytet/ springer ej fram. (Båda gångerna) Griper ej, nosar på föremålet.

Karma båda ggr
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Kira båda ggr
Griper direkt, släpper.

Katana båda ggr

Griper direkt, Behåller bytet i minst 3 sek.

Kaliber båda ggr

4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Kaliber   Katana
Kira

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Karma
Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a AVST.LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer.

Kira  Karma

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Kaliber   Katana

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b AVST.LEK Hot/agg Inga skall eller morrningar.

Kaliber   Katana
Kira   Karma

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

Karma

Går fram till den dolda men talande figuranten.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Kaliber  Katana
Kira
5d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Leker ej, men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Karma

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

Kaliber  Katana  Kira

5e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Karma

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Kaliber  Katana  Kira

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.

Kaliber  Katana  Karma

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter.

Kira

Flyr mer än 5 meter.
6b ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.

Kaliber  Katana  Karma

Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Kira

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Katana  Karma  Kira

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Kaliber

Går fram till overallen utan hjälp.
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Kaliber  Katana Kira  Karma

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e ÖVERRASKN Kvarstående intresse Inget intresse för overallen

Kira

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Kaliber   Katana

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Karma

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.

Kaliber  Katana  Karma

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

Kira

7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.
Karma
Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Katana

Går fram till skramlet utan hjälp.

Kaliber   Kira

7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Kaliber  Katana  Kira   Karma

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan.

Kaliber  Katana  Kira  Karma

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a SPÖKENHot/agg Visar inga hotbeteenden.

Kira

Visar enstaka hotbeteenden.

Kaliber   Katana  Karma

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

Kaliber   Katana Kira   Karma

8c SPÖKENRädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Kaliber   Kira

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering.
Karma
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Katana

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Katana   Karma

Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Kaliber

Går fram till spöket utan hjälp.

Kira

8e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontakt- försök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad

Kaliber   Karma  Kira

Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

Katana

9a LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt, men blir aktivt. Leker aktivt, startar snabbt.

Kaliber

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Katana  Kira  Karma

9b LEK 2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Kira   Karma

Griper direkt med hela munnen.

Kaliber  Katana

Griper direkt, hugger föremålet.
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kaliber  Katana

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Kira  Karma
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser/ avstår skott

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med hela kullen, alla är sociala och fina att hantera.
Tempererade intensiva hundar, alla kampar, jagar och springer ut på avståndsleken och engagerar sig. Nyfikna, bra avreaktioner överlag på dem utan någon kvarstående rädsla. Balanserad kull med goda nerver samt skottfasta.Spindeldiagram:  CanovillsK-kull.pdf  

Boldnessvärde: 4.1
 

   
                                                                                                                   

               

                                                                      Back